ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 
FJA-OEYEN MOL NV

Asstraat 2, 2400 Mol, België

info@fja-oeyen.be

Tel.: +32 (0)14 31 13 92

Ondernemingsnummer: 0444.678.682

BTW-nummer: BE 0444.678.682

RPR Turnhout

 

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De e-commerce website van FJA-OEYEN MOL NV, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol,

Asstraat 2, BTW BE 0444.678.682, RPR Turnhout, (hierna FJA-OEYEN) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit

haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een

bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FJA-OEYEN houdt in

dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met

uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze

voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FJA-OEYEN aanvaard zijn.

 

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of

belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief

bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

ARTIKEL 3: AANBOD

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden

samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FJA-OEYEN niet. FJA-OEYEN is wat de juistheid en volledigheid van de

aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FJA-OEYEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van

materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken

wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FJA-OEYEN.

FJA-OEYEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

4.1. Bestelprocedure FJA-OEYEN webshop:

Na de registratieprocedure, de bevestiging van de bestelling en akkoord van de Algemene Voorwaarden door de Klant,

ontvangt de Klant binnen de 24 uur na ontvangst van zijn bestelling een bevestigingsmail van de geplaatste bestelling en vraag

tot overschrijving van het verschuldigde bedrag.

4.2. Wijze betaling FJA-OEYEN webshop

De Klant kan uitsluitend betalen via overschrijving op rekeningnummer BE63 2300 2983 6008.

De producten die via deze e-commerce website van FJA-OEYEN worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk

wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door FJA-OEYEN.

FJA-OEYEN is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met

betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

 

ARTIKEL 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

FJA-OEYEN zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor verzending na ontvangst van betaling. Voor de betaling via

overschrijving ontvangt de Klant de nodige gegevens na de bevestiging van de bestelling. Voor bestellingen onder de € 500

euro dient er 15 euro betaald te worden voor verzending en verwerking. Voor bestellingen boven de € 500 en van

cadeaubonnen is de levering gratis. Leveringskosten buiten België worden individueel per bestelling aangeboden.

FJA-OEYEN kan echter geen exacte leverdatum aangeven op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst noch in de

bevestigingsmail van de bestelling.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst

van de betaling. Foutief doorgegeven leveringsadressen betreffen de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding

geven tot extra kosten. Problemen bij levering dienen binnen de 48 uur te worden gemeld op +32 (0)14 31 13 92 alwaar men

een gepaste oplossing zal voorstellen.

Artikelen besteld via deze website worden standaard geleverd in België. Maar op aanvraag is een levering in andere landen

ook mogelijk.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten

door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan FJA-OEYEN.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet

de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de

vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de

FJA-OEYEN was geboden.

 

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van FJA-OEYEN.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FJA-OEYEN te wijzen, bv. aan eenieder die op

de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

ARTIKEL 7A: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij

FJA-OEYEN.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te

herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet

de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

FJA-OEYEN MOL NV

Asstraat 2, 2400 Mol, België

info@fja-oeyen.be

Tel.: +32 (0)14 31 13 92

Fax: +32 (0)14 31 54 08

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de

overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet

verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht

verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing

om de overeenkomst te herroepen aan FJA-OEYEN MOL NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FJA-OEYEN

MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14

kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FJA-OEYEN zich het recht voor

om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het

gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de

werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of

aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FJA-OEYEN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief

de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FJA-OEYEN op

de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan FJAOEYEN

wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij

de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door FJA-OEYEN

geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

FJA-OEYEN betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht,

tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in

rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 7B: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon

bestemd zijn (maatwerk);

• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en

waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

 

ARTIKEL 8: GARANTIE

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen

heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend

van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om

de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen

met de FJA-OEYEN klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan FJA-OEYEN.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant FJA-OEYEN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een

termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of

vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken,

verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de

gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk

ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering,

worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

ARTIKEL 9: KLANTENDIENST

De klantendienst van FJA-OEYEN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14 31 13 92, via e-mail op info@fja-oeyen.be of

per post op het volgende adres Asstraat 2, 2400 Mol, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

ARTIKEL 10: PRIVACY

Fja-Oeyen is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacy recht. Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

 

Doeleinde van gegevensverwerking

Fja-Oeyen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fja-Oeyen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fja-Oeyen verstrekt. Hierdoor verwerken we uw NAW-gegevens, contactgegevens en ip-adres. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken om met u in contact te komen, de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Beveiliging

Fja-Oeyen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij kunnen uw gegevens uitwisselen met andere partijen. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij hebben naast onze eigen mensen ook ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het, ondanks onze maatregelen, mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Websiteanalyse

Op de website van Fja-Oeyen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fja-Oeyen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wanneer blijkt dat uw gegevens niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met Fja-Oeyen. Fja-Oeyen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met Fja-Oeyen. Mocht u er met Fja-Oeyen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Fja-Oeyen

Asstraat 2, B-2400 MOL

T +32 (0)14 311 392

E: info@fja-oeyen.be

 

ARTIKEL 11: GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een

tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt

wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts

een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site

optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een

vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer

een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de

instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet

correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

ARTIKEL 12: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de

geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door FJA-OEYEN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen,

of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de

geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 13: WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene

verkoopsvoorwaarden van FJA-OEYEN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

FJA-OEYEN kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een

aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

ARTIKEL 14: BEWIJS

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk

recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen,

afdeling Turnhout bevoegd.

 

ARTIKEL 16: UNIZO E-COMMERCE LABEL

FJA-OEYEN heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/cm/consumenten.html