ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 
FJA-OEYEN MOL NV

Asstraat 2, 2400 Mol, België

info@fja-oeyen.be

Tel.: +32 (0)14 31 13 92

Ondernemingsnummer: 0444.678.682

BTW-nummer: BE 0444.678.682

RPR Turnhout

 

Voorwaarden van toepassing op alle leveringen van goederen en diensten

 

Toepassing

1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten tussen enerzijds FJA-OEYEN MOL NV, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0444.678.682, met maatschappelijke zetel te BELGIË, 2400 MOL, Asstraat 2, hierna genoemd “FJA-OEYEN” en anderzijds de medecontractant of medecontractanten hierna genoemd “de Klant”.

2.    Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn deze voorwaarden uitsluitend van toepassing, dus met integrale en expliciete uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen met schriftelijk akkoord van worden afgeweken.

3.    Van zodra de Klant aanvoert dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, doordat zij strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de Klant, kan FJA-OEYEN de overeenkomst als ontbonden beschouwen en zijn beide partijen gehouden tot wederzijdse restitutie.

Aanbod, offertes en totstandkoming van overeenkomsten

4.    Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FJA-OEYEN niet. FJA-OEYEN is wat de juistheid en volledigheid van het aanbod op haar website, in catalogi, brochures of via andere media slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FJA-OEYEN is niet gehouden tot uitvoering van materiële, kennelijke vergissingen, zoals zet- of drukfouten.

5.    Vermelde prijzen hebben uitsluitend betrekking op de goederen of diensten zoals deze woordelijk of met artikelnummer zijn omschreven. Bijbehorende foto's hebben tenzij anders vermeld een decoratief karakter en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het aanbod.

6.    Offertes uitgaand van FJA-OEYEN zijn vrijblijvend en blijven 30 kalenderdagen geldig. FJA-OEYEN heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen voor zover deze nog niet door de Klant zijn geaccepteerd.

7.    Tussen FJA-OEYEN en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant zijn akkoord met het aanbod van FJA-OEYEN schriftelijk of via het online verkoopproces op de website heeft bevestigd, dan wel wanneer FJA-OEYEN een bestelling van de Klant schriftelijk heeft bevestigd.

8.    Een aanbod met leveringstermijn geldt steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige stock bij FJA-OEYEN op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

9.    Indien de Klant ten aanzien van de aanvaarding van het aanbod of de offerte voorbehouden maakt, speciale verzoeken heeft of wijzigingen hierin aanbrengt, dan zal de overeenkomst slechts tot stand komen, nadat FJA-OEYEN schriftelijk aan de Klant te kennen heeft gegeven in te stemmen met de voorbehouden of wijzigingen.

10.  Elke overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van een gunstig onderzoek van de kredietwaardigheid van de Klant. Indien een gebrek aan kredietwaardigheid wordt vastgesteld, beschikt FJA-OEYEN over een termijn van 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst om bij aangetekende brief aan de Klant te melden dat de voorwaarde van kredietwaardigheid niet is vervuld. De Klant kan in dat geval enkel (met uitsluiting van andere verhaalmogelijkheden) de verdere uitvoering van de overeenkomst afdwingen door middel van het stellen van een bijkomende zekerheid ter dekking van de overeengekomen prijs of door voorafbetaling aan FJA-OEYEN van de totale overeengekomen prijs binnen de 30 dagen na de melding van een gebrek aan kredietwaardigheid. De leveringstermijn wordt in dat laatste geval opgeschort tot de datum van ontvangst van de betaling of het stellen van de zekerheid.

11.  Indien meerdere partijen zich als Klant verbinden tot een overeenkomst met FJA-OEYEN, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen die uit de overeenkomst met FJA-OEYEN voortvloeien.

Herroepingsrecht voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand

12.  Indien de Klant een bestelling plaatst voor professioneel gebruik of beroepsmatige doeleinden, dan beschikt hij nooit over een herroepingsrecht.

13.  Een consument in de zin van Boek VI Wetboek Economisch Recht beschikt over een herroepingsrecht voor een periode van 14 dagen na levering als een “overeenkomst op afstand” werd gesloten of een overeenkomst “buiten de vaste verkoopruimte”, zoals die voor toepassing van Boek VI Wetboek Economisch Recht zijn gedefinieerd.

14.  De herroeping dient bij ondubbelzinnige schriftelijke verklaring van de Klant te worden uitgeoefend.

15.  Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, dient hij zelf in te staan voor de directe kosten van terugzending naar FJA-OEYEN.

16.  Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor goederen op maat gemaakt naar specificatie van de Klant of voor goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

17.  De Klant verliest zijn herroepingsrecht wanneer van de producten een gebruik gemaakt wordt dat verder gaat dan nodig voor het testen van het product. Ook van zodra de goederen door de Klant verwerkt zijn, het voorwerp zijn van natrekking of onherroepelijk vermengd met andere goederen, verliest de Klant elk herroepingsrecht.

18.  Wanneer FJA-OEYEN zich bij de overeenkomst heeft verbonden tot het leveren van diensten, dan aanvaardt de Klant dat de uitvoering daarvan pas door FJA-OEYEN zal opgestart worden na het verstrijken van de herroepingstermijn. De Klant aanvaardt dat hij bij een vraag tot onmiddellijke uitvoering van de diensten expliciet afziet van zijn herroepingsrecht.

19.  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FJA-OEYEN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaardlevering, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FJA-OEYEN alle goederen heeft teruggekregen. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door FJA-OEYEN aangeboden standaardlevering worden niet terugbetaald.

20.  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FJA-OEYEN zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Prijzen

21.  Tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk bijkomende kosten vermeldt, is de prijs vast en alles inbegrepen voor levering in een vaste verkoopruimte van FJA-OEYEN.

22.  Verhogingen of verlagingen van invoerrechten, accijnzen en heffingen (bv. BTW) en die zich voordoen voor de leveringsdatum zullen steeds aan de Klant worden doorgerekend.

Levering en overdracht van risico

23.  Levering elders dan in een vaste verkoopruimte van FJA-OEYEN gebeurt door FJA-OEYEN zelf, een door FJA-OEYEN ingeschakelde bezorgdienst of via pakketpost. De kosten van levering (verpakking, verzending, laden en lossen, transport, taksen en douanerechten, verzekering) worden afzonderlijk berekend op het moment dat de Klant zijn bestelling plaatst.

24.  De leveringsdatum is, naargelang de wijze van levering, de datum waarop FJA-OEYEN de goederen ter beschikking stelt voor afhaling in haar vaste verkoopruimte, de datum waarop FJA-OEYEN de goederen bij de Klant levert of de datum waarop FJA-OEYEN de goederen afgeeft aan de bezorgdienst of de post. Als de Klant kiest voor afhaling bij FJA-OEYEN, verbindt hij er zich toe om de goederen af te halen uiterlijk 60 dagen nadat hij werd ingelicht dat de goederen daartoe ter beschikking zijn.

25.  Indien op verzoek van de Klant wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -plaats en/of -omstandigheden, of indien de Klant verkeerde inlichtingen heeft gegeven, heeft FJA-OEYEN het recht eventuele extra kosten aan te rekenen.

26.  Het risico voor directe en indirecte schade aan of veroorzaakt door de geleverde producten gaat over op de Klant op het moment dat hij fysiek in het bezit is gekomen van de goederen.  Niettemin gaat het risico over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de Klant ervoor heeft gekozen om de vervoerder de goederen te laten vervoeren en deze keuzemogelijkheid niet door FJA-OEYEN werd aangeboden.

Leveringstermijn

27.  Indien geen precieze leveringsdatum of -termijn werd overeengekomen, dan bedraagt de uiterste leveringstermijn vier maanden vanaf de totstandkoming van de overeenkomst.

28.  Levert FJA-OEYEN de producten niet ten laatste op de leveringsdatum of weigert de Klant de producten ten laatste op deze datum in ontvangst te nemen, dan kan de benadeelde partij de overeenkomst ontbinden als de partij die in gebreke blijft niet binnen de 3 weken reageert op een aangetekende ingebrekestelling.

29.  In geval van laattijdige levering door FJA-OEYEN die haar toerekenbaar is, is een forfaitaire schadevergoeding aan de Klant verschuldigd van 5% van de prijs van het te laat geleverde product per week vertraging, met een maximum van 50% van de voor dat product overeengekomen prijs.

30.  Behalve andersluidende bijzondere overeenkomst tussen de partijen, kunnen vertragingen in de levering geen aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of weigering van levering. FJA-OEYEN brengt de Klant onmiddellijk op de hoogte van enige oorzaak van vertraging in levering of plaatsing en/of schorsing van de leverings- of uitvoeringstermijn.

31.  De leverings- of uitvoeringstermijn wordt in elk geval geschorst zolang zich na totstandkoming van de overeenkomst en voor levering onvoorziene omstandigheden voordoen die de levering verhinderen of ernstig bemoeilijken. Als onvoorziene omstandigheden worden in het bijzonder aanvaard: oorlog, oproer, brand, erkende natuurrampen, bedrijfsbezetting, in‐ en uitvoerbeperkingen, productie- en/of  verkoopverbod, storingen in de leveringen van energie, stakingen, lock-out, ernstige machinebreuk,  verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen en grondstoffen, toerekenbare onrechtmatige gedragingen van toeleveranciers van FJA-OEYEN of door FJA-OEYEN ingeschakelde derden. Indien deze onvoorziene omstandigheden tot een schorsing van meer dan 90 aaneensluitende kalenderdagen leiden, kan dat door elk van de partijen ingeroepen worden als een uitdrukkelijk ontbindend beding. De Klant zal voor een schorsing of ontbinding door onvoorziene omstandigheden nooit een recht op schadevergoeding kunnen doen gelden.

Betaling, interesten en schadebeding

32.  Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van FJA-OEYEN of de datum vermeld op de kwitantie die aan de Klant bij betaling wordt afgeleverd.

33.  Bij laattijdige betaling zal FJA OEYEN een eerste, gratis betalingsherinnering aan de Klant versturen waarna de Klant nog 14 kalenderdagen de tijd heeft om te betalen zonder dat interesten worden aangerekend. De wachttermijn van 14 kalenderdagen start op de derde werkdag na verzending van de ingebrekestelling met de klassieke post of op de dag na elektronische verzending van de ingebrekestelling. Betaalt de Klant niet binnen de 14 kalenderdagen na eerste ingebrekestelling, dan is een verwijlinterest verschuldigd van 8% op jaarbasis, berekend vanaf de eerste dag na ingebrekestelling en berekend per dag vertraging in betaling.

34.  Van zodra verwijlinteresten aan de Klant kunnen worden aangerekend, is ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, die als volgt wordt berekend: 20 euro als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk aan 150 euro is, 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 euro en 500 euro is en 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

35.  Is de Klant geen natuurlijke persoon of handelt hij geheel of gedeeltelijk voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, dan zijn de artikelen 33 en 34 niet van toepassing. De Klant is in die gevallen en bij laattijdige betaling van rechtswege en zonder enige bijkomende ingebrekestelling, aan FJA-OEYEN verschuldigd: een schadebeding van 10% op het laattijdig betaalde saldo en verwijlinterest vanaf de vervaldatum aan het tarief zoals bepaald volgens artikel 5 van de Wet van 02 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

36.  Bij laattijdige betaling zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling volledig en onherroepelijk opeisbaar worden, zelfs als die betrekking hebben op een andere overeenkomst.

37.  Bij betwisting van een deel van het verschuldigde bedrag, dient de Klant alleszins het onbetwiste gedeelte te voldoen.

38.  Als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet naleeft, dan heeft FJA-OEYEN het recht om haar eigen verplichtingen op te schorten of uit te stellen op risico van de Klant, zelfs uit hoofde van andere lopende overeenkomsten tussen partijen.

Klachten en waarborgen

39.  De door FJA-OEYEN geleverde producten dienen door de Klant nauwgezet te worden gecontroleerd op eventuele gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk nadat hij fysiek in het bezit is gesteld van de goederen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere gebreken bij de levering dienen onmiddellijk door de Klant te worden gemeld aan FJA-OEYEN.

40.  Een melding van klachten dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat FJA-OEYEN in staat is adequaat te reageren. Bij voorkeur worden foto’s van de gebreken aan FJA-OEYEN bezorgd.

41.  Om een beroep te doen op de garantie van FJA-OEYEN, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

42.  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiend uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onder meer bestaande uit onjuiste opslag of onderhoud door de Klant en/of door derden, dan wel wanneer, zonder schriftelijke toestemming van FJA-OEYEN, de Klant of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben trachten aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dien(d)en te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorziene wijze.

43.  Worden niet beschouwd als gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van de producten of lichte verschillen in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, binnen de toleranties vallen, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Aansprakelijkheid

44.  Indien en voor zover enige aansprakelijkheid zou bestaan van FJA-OEYEN, dan is zij uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De door Klant geleden indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bestaande uit onder meer (maar niet beperkt tot) transport‐, reis‐ en verblijfkosten, gederfde winst, gederfde omzet of gemiste inkomsten, komt nimmer voor vergoeding door FJA-OEYEN in aanmerking.

45.  Er is geen sprake van een (toerekenbare) tekortkoming en dus geen aansprakelijkheid van de zijde van FJA-OEYEN zolang de Klant zelf in verzuim is jegens FJA-OEYEN, de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn gebruikt.

46.  De Klant vrijwaart FJA-OEYEN voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere dan aan FJA-OEYEN toerekenbaar is en voor aanspraken van derden die verband houden met de tussen de Klant en die derden gesloten overeenkomsten.

Wanprestatie – vroegtijdige beëindiging

47.  FJA-OEYEN heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn:

a.    bij faillissement, ontbinding of vereffening van de Klant;

b.    bij het overlijden van de Klant, als die een natuurlijke persoon is;

c.     bij bewarend of uitvoerend beslag op de roerende goederen van de Klant;

d.    bij elke wanprestatie of niet-naleving door de Klant van één van de bepalingen van deze overeenkomst na een ingebrekestelling met een regularisatietermijn van dertig (30) kalenderdagen;

e.    bij ernstige en zwaarwichtige wanprestatie of niet-naleving door de Klant van één van zijn verplichtingen, zonder voorafgaande ingebrekestelling;

f.     van zodra blijkt dat er objectieve en ernstige aanwijzingen zijn dat de Klant zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen en er binnen de 30 kalenderdagen na een verzoek daartoe door de Klant geen bijkomende garanties zijn verschaft;

g.    specifieke gevallen zoals omschreven in de specifieke voorwaarden.

48.  In de gevallen van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 47 is de Klant gehouden tot vergoeding van alle schade, kosten en winstderving in hoofde van FJA-OEYEN.

FJA-OEYEN kan bij vroegtijdige beëindiging vrij beschikken over de goederen die nog haar eigendom zijn. Goederen die eigendom zijn van de Klant dienen uiterlijk binnen de 60 kalenderdagen na aanmaning bij aangetekende brief afgehaald te worden bij FJA-OEYEN, bij gebreke waarvan de eigendom van de goederen overgaat op FJA-OEYEN en deze daar verder vrij over kan beschikken.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

49.  Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen – afdeling Turnhout.

50.  Alle overeenkomsten met FJA-OEYEN worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vertalingen

51.  Vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn louter informatief. Bij onduidelijkheid of tegenstrijdigheid tussen vertalingen, primeert de Nederlandse tekst van onderhavige voorwaarden als juridisch bindend.

Communicatie tussen partijen – wijziging algemene voorwaarden - nietigheid

52.  Behoudens daarvan afwijkende bepalingen en in zoverre het e-mailadres van de Klant gekend is, gebeurt alle communicatie tussen partijen rechtsgeldig per e-mail, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van aangetekende zendingen en/of gerechtsdeurwaardersexploten.

53.  Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zijn de Klant tegenstelbaar nadat ze hem ter kennis zijn gebracht en vervolgens 30 dagen zonder reactie van de Klant zijn gebleven. Enkel gedurende die termijn heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst vervroegd op te zeggen met een opzeggingstermijn van 1 maand, die aanvang neemt bij kennisgeving van de opzeg.

54.  Indien een bepaling nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de algemene voorwaarden aan. Partijen zullen de nietige bepalingen vervangen door een geldige bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Verwerking van persoonsgegevens

55.  FJA-OEYEN verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die zij ontvangt van de Klant en die betrekking hebben op de Klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, het Klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn het bewijs en de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Voor direct marketingdoeleinden, geeft de Klant zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming om deze persoonsgegevens te gebruiken.

56.  De persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van FJA-OEYEN en haar personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.

57.  De Klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van de persoonsgegevens en over de rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. De Klant bevestigt dat hij zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere contactpersonen op de hoogte heeft gebracht van deze verwerking en maakt zich sterk dat zij daarmee instemmen.

58.  Op de website van FJA-OEYEN worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. FJA-OEYEN gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Gegevens die betrekking hebben op de totstandkoming van overeenkomsten worden bijgehouden zolang dat wettelijk verplicht is en zolang FJA-OEYEN erover dient te beschikking voor uitvoering van de overeenkomst.

 

Specifieke voorwaarden voor verkoop van goederen door FJA-OEYEN

 

59.  FJA-OEYEN behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant te leveren of geleverde goederen, tot het moment dat alle vorderingen die FJA-OEYEN op de Klant heeft of zal verkrijgen, met inbegrip van vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van eerder genoemde vorderingen, volledig zijn voldaan. Indien een door FJA-OEYEN geleverd product, waarvan FJA-OEYEN eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, in het geval dat recht ter zake daarvan voor FJA-OEYEN gunstiger bepalingen bevat.

60.  FJA-OEYEN waarborgt dat de geleverde goederen in overeenstemming zijn met de overeenkomst conform de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, met de bestaande veiligheidsnormen.

61.  FJA-OEYEN is aansprakelijk voor elk niet-overeenstemming die zich manifesteert binnen de 2 jaar na levering, behoudens het tegenbewijs door FJA-OEYEN dat deze niet-overeenstemming niet bestond bij de levering. Bij verkoop van tweedehandsgoederen dient de Klant het bestaan van de niet-overeenstemming bij levering te bewijzen als die zich meer dan 1 jaar na levering manifesteert.

62.  De Klant moet FJA OEYEN op straffe van verval van waarborg schriftelijk op de hoogte brengen van het bestaan van een niet-overeenstemming binnen de twee (2) maanden vanaf de dag waarop de Klant deze heeft vastgesteld.

63.  In de gevallen waar de garantie door de Klant uit de artikel 61 en 62 verworven is, heeft hij recht op kosteloze herstelling of kosteloze vervanging, behoudens wanneer dat onmogelijk is of wanneer de daaraan verbonden kosten buiten verhouding zouden zijn. Een eventuele, bijkomende commerciële garantie doet geen afbreuk aan de mogelijkheid tot kosteloze herstelling of vervanging.

 

Specifieke voorwaarden voor verhuur van goederen door FJA-OEYEN

 

Staat van de verhuurde goederen – levering en teruggave

64.  Behoudens andersluidende overeenkomst worden de goederen bij aanvang van de huur in nieuwstaat aan de Klant geleverd.

65.  Het is de Klant verboden om zonder schriftelijke toestemming van FJA-OEYEN veranderingen aan de goederen aan te brengen.

66.  Gehuurde goederen dienen binnen de 5 werkdagen na het einde van de huurperiode of na vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst aan FJA-OEYEN te worden teruggegeven in goede staat van onderhoud en in dezelfde staat zoals die aan de Klant werden geleverd, behoudens de waardevermindering ten gevolge van ouderdom, normale sleet en normaal gebruik ervan.

67.  Het bewijs van de identiteit tussen het verhuurde en teruggegeven goed is ten laste van de Klant. De kosten voor transport naar FJA-OEYEN of haar vaste verkoopruimtes, is voor rekening van de klant.

Duurtijd en opzegging

68.  De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor een initiële, vaste duur zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden van de bestelling of de orderbevestiging.

69.  Tijdens de eerste 30 maanden van de initiële huurperiode kan de Klant de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand, mits betaling van een vergoeding wegens vervroegde opzeg van 350 euro inclusief BTW. Met ingang van de 31ste maand van de initiële huurperiode is de overeenkomst niet vervroegd opzegbaar tot het einde van de initiële duurtijd.

70.  Na het verstrijken van de initiële huurperiode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een der partijen uiterlijk een maand vóór het einde van de initiële huurperiode schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de huurovereenkomst niet voort te zetten. Nadat de huurovereenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, hebben beide partijen het recht om de huurovereenkomst schriftelijk steeds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.

71.  Als na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de Klant niet over een vaste woon- of verblijfplaats in België of Nederland beschikt, kan FJA-OEYEN toepassing maken van artikel 47 en 48.

Huurprijs en betaling

72.  Behoudens andersluidende vermelding worden huurprijzen uitgedrukt in maandelijks te betalen bedragen incl. BTW. De huur is vooraf betaalbaar. Verhogingen of verlagingen van invoerrechten, accijnzen en heffingen (bv. BTW) en die zich voordoen tijdens de huurperiode zullen steeds aan de Klant worden doorgerekend.

73.  De eerste maand huur dient onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling betaald te worden. FJA-OEYEN zal de bestelde goederen pas gereed maken voor verzending nadat de eerste betaling is ontvangen.

74.  De overeengekomen huurprijs is vanaf de tweede maand te voldoen door middel van een automatische betaling via creditcard (VISA, Mastercard of American Express) of Domiciliëring, die maandelijks op de 25ste kalenderdag van de voorafgaande maand aan de bankinstelling van de Klant zal worden aangeboden voor inning.

75.  Wanneer FJA-OEYEN per jaar meer dan 3 ingebrekestellingen aan de Klant dient te richten wegens laattijdige betaling, dan kan vanaf de 4de ingebrekestelling en per ingebrekestelling een kost van 7,50 euro vermeerderd met portkosten aan de Klant in rekening gebracht worden.

76.  De huurprijs en eventuele bijkomende kosten zijn verschuldigd door de loutere levering van de goederen. Het niet benutten van de goederen kan niet aan FJA OEYEN worden tegengeworpen. De Klant draagt het risico voor omstandigheden die niet gekend waren bij totstandkoming van de overeenkomst en die zich tijdens de duur van de overeenkomst voordoen buiten de wil van FJA-OEYEN om, die maken dat de goederen niet meer volledig kunnen benut worden.

77.  Ingeval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst is de huur verschuldigd voor elke begonnen maand tot FJA-OEYEN terug in het bezit is gesteld van de gehuurde goederen.

78.  De huurprijs kan bij het begin van elk kalenderjaar door FJA-OEYEN worden verhoogd met een maximum van 5% t.o.v. de dan geldende huurprijs, mits dat uiterlijk 2 maanden voordien schriftelijk aan de Klant ter kennis wordt gebracht. De Klant beschikt in dat geval over de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met het einde van het lopende jaar als einddatum. De opzegging dient FJA-OEYEN op straffe verval uiterlijk tegen het einde van het lopende jaar schriftelijk ter kennis te zijn gebracht.

Eigendomsrecht, gebruik en bewaring

79.  De geleverde goederen blijven steeds de exclusieve eigendom van FJA-OEYEN. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsrecht van FJA-OEYEN te wijzen, zo ook bij beslag of samenloop.

80.  De Klant zal zich ten aanzien van de goederen als een goed huisvader gedragen. Dit betekent onder meer dat Klant zich zal onthouden van gedragingen die kunnen leiden tot verlies van die zaken (bijvoorbeeld door incorporatie, natrekking, vermenging, verwerking of anderszins), belasting of bezwaring met rechten van derden, beschadiging of strafbaar gebruik. De Klant zal de goederen niet aan een derde toevertrouwen zonder toestemming van FJA-OEYEN.

Onderhoud en herstellingen

81.  De Klant volgt strikt alle instructies en onderhoudsadviezen van FJA-OEYEN op. Indien de Klant twijfels heeft over het gebruik van een product, neemt hij voor toepassing daarvan contact op met FJA-OEYEN.

82.  Reinigings- en onderhoudsbeurten van de goederen mogen enkel door FJA-OEYEN worden uitgevoerd. Beschadigde goederen mogen enkel door of in schriftelijke opdracht van FJA-OEYEN worden hersteld.

83.  In de huurprijs is een verplicht vijfjaarlijks onderhoud inbegrepen (inclusief transportkosten in opdracht van FJA-OEYEN). De Klant is gehouden de goederen aan FJA-OEYEN toe te zenden binnen de maand na daartoe te zijn uitgenodigd. De gereinigde goederen zullen binnen de maand na ontvangst terug aan de klant worden geleverd. De Klant aanvaardt dat hem geen vervangingsgoederen ter beschikking zullen worden gesteld.

84.  Extra onderhoudsbeurten kunnen bijkomend door de Klant aangevraagd worden, maar zijn bijkomend aan FJA-OEYEN te vergoeden.

Verlies, schade en verzekeringen

85.  Als de Klant vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat er sprake is van een defect, gebrek, diefstal en/of schade aan de goederen, dient hij FJA-OEYEN onmiddellijk en uiterlijk binnen de 48 uren na de ontdekking ervan op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt in geval van blootstelling van de goederen aan sterke warmtebronnen zoals brand, of andere omstandigheden of invloeden waarvan de Klant vermoedt of redelijkerwijs kan vermoeden dat ze direct of indirect schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het product.

86.  De Klant zal FJA-OEYEN integraal vergoeden en vrijwaren voor diefstal van, verlies van of schade aan de gehuurde goederen, ook als die aan derden of onbekenden toerekenbaar is. De Klant dient ook in te staan voor gevallen van overmacht, indien hij in gebreke gesteld was door FJA-OEYEN om het gehuurde goed terug te geven of wanneer de Klant zich van het goed heeft bediend voor een ander gebruik, of gedurende een langere tijd dan contractueel voorzien is.

87.  De rechten en vorderingen van de Klant op een verzekeraar bij schade of verlies aan de gehuurde goederen, worden door de Klant aan FJA-OEYEN overgedragen.

88.  Indien de goederen tijdens de huurperiode verloren gaan, vernietigd worden of zodanig beschadigd worden dat herstel niet meer mogelijk is, zal de Klant de nieuwprijs van de goederen aan FJA-OEYEN vergoeden volgens de cataloguswaarde die geldt op datum van het schadegeval.

 

Specifieke voorwaarden voor de FJA-Oeyen Wasservice

 

89.  Na ontvangst of bij bezorging in de vaste verkoopruimtes van FJA-OEYEN, zullen de goederen door FJA-OEYEN worden onderzocht en zal FJA-OEYEN een werkorder opstellen. Op basis van dat werkorder wordt aan de klant een offerte van het atelier bezorgd, die door de Klant moet worden aanvaard alvorens met de uitvoering wordt gestart.

90.  Tenzij het anders is overeengekomen, zullen de overeengekomen diensten binnen de maand na bevestiging van de offerte worden uitgevoerd. Als datum van uitvoering en levering van de diensten geldt de datum waarop FJA-OEYEN de goederen ter beschikking stelt voor afhaling of verzending.

91.  De Klant aanvaardt dat de goederen hem niet zullen worden meegegeven, toegezonden of geleverd dan na betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de overeengekomen prijs en alle aankleven daarvan niet is betaald, beschikt FJA-OEYEN over een retentierecht op de goederen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant.

92.  De Klant aanvaardt dat hem geen vervangingsgoederen ter beschikking zullen worden gesteld.

93.  Er kan geen verstelwerk besteld worden zonder Wasservice.

 

Specifieke voorwaarden voor de FJA-Oeyen Experience

 

94.  De FJA-Oeyen Experience is een verkoop waarbij de Klant beschikt over een extralegaal, commercieel herroepingsrecht, gedurende een periode van 1 week na levering.

95.  De herroeping dient op straffe van verval uiterlijk binnen 1 week en bij ondubbelzinnige schriftelijke verklaring van de Klant te worden uitgeoefend, waarvoor eventueel het formulier of de aanmelding van retourzendingen kan gebruikt worden die FJA-OEYEN ter beschikking stelt op haar website.

96.  Wanneer de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, dient hij zelf in te staan voor de directe kosten van terugzending naar FJA-OEYEN of het inleveren van de goederen in een van de verkooppunten.

97.  Het herroepingsrecht kan niet uitgeoefend worden voor goederen op maat gemaakt naar specificatie van de Klant of voor goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

98.  Van zodra de goederen door de Klant verwerkt zijn, het voorwerp zijn van natrekking of onherroepelijk vermengd met andere goederen, verliest de Klant elk herroepingsrecht.

99.  De Klant is gehouden tot vergoeding van schade of waardevermindering van teruggestuurde goederen behoudens de waardevermindering die het gevolg is van normale sleet en normaal gebruik van de goederen.

100.      De Klant zal zich tijdens de testperiode ten aanzien van de aangekochte goederen als een goed huisvader gedragen. Dit betekent onder meer dat Klant zich zal onthouden van gedragingen die kunnen leiden tot verlies van de goederen (bijvoorbeeld door incorporatie, natrekking, vermenging, verwerking of anderszins), belasting of bezwaring met rechten van derden, beschadiging, vervuiling of strafbaar gebruik. De Klant zal de goederen niet aan een derde toevertrouwen zonder toestemming van FJA-OEYEN.