Algemene voorwaarden

DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN (PDF)

DOWNLOAD HIER HET MODELFORMULIER VOOR HERROEPING (PDF)

FJA-OEYEN MOL NV

Asstraat 2, 2400 Mol, België
info@fja-oeyen.be
Tel.: +32 (0)14 31 13 92
Fax: +32 (0)14 31 54 08
Ondernemingsnummer: 0444.678.682
BTW-nummer: BE 0444.678.682
RPR Turnhout

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van FJA-OEYEN MOL NV, een Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol,
Asstraat 2, BTW BE 0444.678.682, RPR Turnhout, (hierna FJA-OEYEN) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit
haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een
bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van FJA-OEYEN houdt in
dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door FJA-OEYEN aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of
belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief
bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden
samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden FJA-OEYEN niet. FJA-OEYEN is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. FJA-OEYEN is in geen geval aansprakelijk ingeval van
materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken
wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door FJA-OEYEN.
FJA-OEYEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestelprocedure FJA-OEYEN webshop:
Na de registratieprocedure, de bevestiging van de bestelling en akkoord van de Algemene Voorwaarden door de Klant,
ontvangt de Klant binnen de 24 uur na ontvangst van zijn bestelling een bevestigingsmail van de geplaatste bestelling en vraag
tot overschrijving van het verschuldigde bedrag.
4.2. Wijze betaling FJA-OEYEN webshop
De Klant kan uitsluitend betalen via overschrijving op rekeningnummer BE63 2300 2983 6008.
De producten die via deze e-commerce website van FJA-OEYEN worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk
wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door FJA-OEYEN.
FJA-OEYEN is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met
betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

FJA-OEYEN zal de bestelde artikelen pas klaarmaken voor verzending na ontvangst van betaling. Voor de betaling via
overschrijving ontvangt de Klant de nodige gegevens na de bevestiging van de bestelling. Voor bestellingen onder de € 500
euro dient er 7 euro betaald te worden voor verzending en verwerking. Voor bestellingen boven de € 500 en van
cadeaubonnen is de levering gratis. Leveringskosten buiten België worden individueel per bestelling aangeboden.
FJA-OEYEN kan echter geen exacte leverdatum aangeven op het ogenblik dat de Klant een bestelling plaatst noch in de
bevestigingsmail van de bestelling.
Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst
van de betaling. Foutief doorgegeven leveringsadressen betreffen de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding
geven tot extra kosten. Problemen bij levering dienen binnen de 48 uur te worden gemeld op +32 (0)14 31 13 92 alwaar men
een gepaste oplossing zal voorstellen.
Artikelen besteld via deze website worden standaard geleverd in België. Maar op aanvraag is een levering in andere landen
ook mogelijk.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten
door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan FJA-OEYEN.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet
de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de
vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de
FJA-OEYEN was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van FJA-OEYEN.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van FJA-OEYEN te wijzen, bv. aan eenieder die op
de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7a: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij
FJA-OEYEN.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet
de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant

FJA-OEYEN MOL NV
Asstraat 2, 2400 Mol, België
info@fja-oeyen.be
Tel.: +32 (0)14 31 13 92
Fax: +32 (0)14 31 54 08
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de
overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet
verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht
verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing
om de overeenkomst te herroepen aan FJA-OEYEN MOL NV heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan FJA-OEYEN
MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14
kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt FJA-OEYEN zich het recht voor
om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het
gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of
aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal FJA-OEYEN alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief
de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat FJA-OEYEN op
de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan FJAOEYEN
wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij
de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door FJA-OEYEN
geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
FJA-OEYEN betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in
rekening worden gebracht.

Artikel 7b: Uitsluiting Herroepingsrecht

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
• de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon
bestemd zijn (maatwerk);
• de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne en
waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen
heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend
van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om
de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen
met de FJA-OEYEN klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan FJA-OEYEN.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant FJA-OEYEN zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een
termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of
vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken,
verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de
gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk
ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering,
worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van FJA-OEYEN is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)14 31 13 92, via e-mail op info@fja-oeyen.be of
per post op het volgende adres Asstraat 2, 2400 Mol, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, FJA-OEYEN MOL NV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met
betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor intern gebruik: de uitvoering van de afgesloten
overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven en informatie van FJA-OEYEN.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit
(kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FJA-OEYEN MOL NV, Asstraat 2,
2400 Mol, België, info@fja-oeyen.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig
kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens
voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot FJA-OEYEN MOL NV, Asstraat 2, 2400 Mol, België, info@fja-oeyen.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
FJA-OEYEN houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke
mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@fja-oeyen.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een
tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt
wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts
een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site
optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een
vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer
een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de
instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet
correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de
geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door FJA-OEYEN om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen,
of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de
geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene
verkoopsvoorwaarden van FJA-OEYEN. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
FJA-OEYEN kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een
aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk
recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen, uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen,
afdeling Turnhout bevoegd.

Artikel 16: UNIZO e-commerce label

FJA-OEYEN heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/cm/consumenten.html